Sale!

KHĂN LỤA VÂN CỔ TRUYỀN

550,000 500,000 đồng

💐💐𝑺𝑨̆́𝑪 𝑳𝑼̣𝑨 𝑵𝑮𝑨̀𝑵 𝑵𝑨̆𝑴💐💐

“𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘢, 𝘭𝘪̃𝘯𝘩 𝘉𝘶̛𝘰̛̉𝘪, 𝘤𝘩𝘰̂̉𝘪 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨
𝘓𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣𝘯 𝘗𝘩𝘶́𝘤, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘶 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘔𝘰̂̃ 𝘣𝘦̂𝘯”

🍃𝘓𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘮𝘰̉𝘯𝘨, 𝘮𝘦̂̀𝘮, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̆𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘢̣𝘵 𝘴𝘰̛̣𝘪, 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̉ 𝘩𝘰𝘢 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘰𝘢 𝘤𝘩𝘪̀𝘮 “𝘮𝘪̣𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘮𝘢́𝘵 𝘵𝘢𝘺”. 𝘏𝘰𝘢 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘮𝘪̣𝘯 𝘥𝘦̂̃ 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺. 𝘏𝘰𝘢 𝘤𝘩𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘰𝘪 𝘳𝘢 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢. Ð𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ đ𝘦̂̉ 𝘥𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̣ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘢𝘰 𝘵𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘨𝘰 𝘥𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘰 𝘷𝘰̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘨𝘰 𝘥𝘢̂𝘺 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘭𝘶̣𝘢 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨. 𝘊𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘷𝘪̀ 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 đ𝘰́ 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘹𝘢, 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘶́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘭𝘶̣𝘢 𝘏𝘢̀ Ð𝘰̂𝘯𝘨.
❤️𝘝𝘰̛́𝘪 𝘗𝘏𝘜̛𝘖̛𝘕𝘎 𝘓𝘐𝘕𝘏 𝘭𝘶̛𝘶 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘩𝘶𝘺 𝘯𝘦́𝘵 đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘵𝘳𝘢̂𝘯 𝘲𝘶𝘺́ , đ𝘢𝘮 𝘮𝘦̂ , 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘵𝘢̆̀𝘮 𝘶̛𝘰̛𝘮 𝘵𝘰̛
PHƯƠNG LINH SILK CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙘𝙤̂́ 𝙜𝙖̆́𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 đ𝙚̂̉ 𝙢𝙖𝙣𝙜 đ𝙚̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩!🥰
——————
🛑🛑Phương Linh cam kết 100% với 3 CHUẨN
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉

🏠 Phương Linh đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

🌈PHƯƠNG LINH SILK CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TƠ TẰM PHƯƠNG LINH

STK : 1902.0662.682.014 TECHCOMBANK

☎️ Tổng đài 1900 886836
📞Hotline: 0979131669 – 0349 918 868 – 0936 461 889

💐💐𝑺𝑨̆́𝑪 𝑳𝑼̣𝑨 𝑵𝑮𝑨̀𝑵 𝑵𝑨̆𝑴💐💐

“𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘢, 𝘭𝘪̃𝘯𝘩 𝘉𝘶̛𝘰̛̉𝘪, 𝘤𝘩𝘰̂̉𝘪 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨
𝘓𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣𝘯 𝘗𝘩𝘶́𝘤, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘶 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘔𝘰̂̃ 𝘣𝘦̂𝘯”

🍃𝘓𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘮𝘰̉𝘯𝘨, 𝘮𝘦̂̀𝘮, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̆𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘢̣𝘵 𝘴𝘰̛̣𝘪, 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̉ 𝘩𝘰𝘢 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘰𝘢 𝘤𝘩𝘪̀𝘮 “𝘮𝘪̣𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘮𝘢́𝘵 𝘵𝘢𝘺”. 𝘏𝘰𝘢 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘮𝘪̣𝘯 𝘥𝘦̂̃ 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺. 𝘏𝘰𝘢 𝘤𝘩𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘰𝘪 𝘳𝘢 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢. Ð𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ đ𝘦̂̉ 𝘥𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̣ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘢𝘰 𝘵𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘨𝘰 𝘥𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘰 𝘷𝘰̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘨𝘰 𝘥𝘢̂𝘺 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘭𝘶̣𝘢 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨. 𝘊𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘷𝘪̀ 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 đ𝘰́ 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘶̣𝘢 𝘷𝘢̂𝘯 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘹𝘢, 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘶́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘭𝘶̣𝘢 𝘏𝘢̀ Ð𝘰̂𝘯𝘨.
❤️𝘝𝘰̛́𝘪 𝘗𝘏𝘜̛𝘖̛𝘕𝘎 𝘓𝘐𝘕𝘏 𝘭𝘶̛𝘶 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘩𝘶𝘺 𝘯𝘦́𝘵 đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘵𝘳𝘢̂𝘯 𝘲𝘶𝘺́ , đ𝘢𝘮 𝘮𝘦̂ , 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘵𝘢̆̀𝘮 𝘶̛𝘰̛𝘮 𝘵𝘰̛
PHƯƠNG LINH SILK CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂𝙞 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙘𝙤̂́ 𝙜𝙖̆́𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 đ𝙚̂̉ 𝙢𝙖𝙣𝙜 đ𝙚̂́𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩!🥰
——————
🛑🛑Phương Linh cam kết 100% với 3 CHUẨN
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄
💯𝑪𝑯𝑼𝑨̂̉𝑵 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉

🏠 Phương Linh đảm bảo mang lại sự hài lòng tuyệt đối đến với khách hàng.

🌈PHƯƠNG LINH SILK CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TƠ TẰM PHƯƠNG LINH

STK : 1902.0662.682.014 TECHCOMBANK

☎️ Tổng đài 1900 886836
📞Hotline: 0979131669 – 0349 918 868 – 0936 461 889

🏠Address:
CS1: Số 17 -Phố Lụa Vạn Phúc- Hà Đông
CS2 : Số 2 – Ngõ 31- Phố Lụa Vạn Phúc – Hà Đông
CS3: Trung Tâm Kinh Doanh Lụa Chất Lượng Cao
CS4: Số 12 Chợ Lụa Vạn Phúc Hà Đông
CS5 :Số 6A Phố Lụa Vạn Phúc Hà Đông
CS6 : Tầng 2 – TTTM Aeon Mall Hà Đông

Thông tin bổ sung

Chất liệu

Màu sắc

Độ tuổi

Đối tượng

Mùa

, , ,

Mục đích sử dụng

Xuất xứ

Kích cỡ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỤA TƠ TẰM